Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniami. Znajdują się tutaj ważne informacje dotyczące funkcjonowania naszego centrum medycznego.

 


 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

dla kandydatów na stanowiska Członka Zarządu NiepublicznyOpieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne "AMICUS" Sp. z o.o.

 

 

 

Ogłoszenie

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko

Członka Zarządu Spółki NZOZ - Centrum Medycznego "AMICUS" Sp. z o.o. z/s w Częstochowie

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki NZOZ - Centrum Medycznego "AMICUS" Sp. z o.o. z/s w Częstochowie

 

 

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 

Pełnomocnik Wspólnika spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres do korespondencji: Al. Pokoju 44,
42-202 Częstochowa, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022, oraz sporządzenia z niego pisemnego sprawozdania.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie z niego pisemnego sprawozdania.

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej ze spółką NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Pełnomocnika Wspólnika NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony oferent:

• sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415. z późn. zm.),
• przekaże do wiadomości Zgromadzenia Wspólników, sporządzoną dla Zarządu Spółki (w formie listu do zarządu), informację o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

• gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w Zgromadzeniu Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa Zgromadzeniu Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty.

Składana oferta winna zawierać:

• informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych
• oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń celem ich zminimalizowania,
• oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiedni przeprowadzenie badania,
• oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
• określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
• ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych,
• wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:
a. dzień 18 marca 2022 roku za rok obrotowy 2021,
b. dzień 17 marca 2023 roku za rok obrotowy 2022.
• wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2020, 2019, 2018) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,
• pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników na warunkach określonych w ogłoszeniu,
• dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej – w formie poświadczonej za zgodność kserokopii,
• aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w biurze Spółki Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie przy Al. Pokoju 44 (adres korespondencyjny Spółki), w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 14 października 2021 roku do godz. 16:00.
Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki NZOZ CM „Amicus Sp. z o.o.” Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.
Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert przez Pełnomocnika Wspólnika nastąpi do 15 października 2021 roku
w siedzibie spółki RFG S.A.
Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi dnia 22 października 2021.

Informacje dodatkowe:

Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Umowa na sporządzenie sprawozdania jednostkowego NZOZ CM „Amicus Sp. z o.o.” zawarta zostanie na zasadach wskazanych we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

W załączeniu

UMOWA

Wzór umowy Amicus audytor

 

 

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania oraz dla celów rekomendacji podmiotom zależnym w grupie kapitałowej RFG S.A.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz oceny oferty również dla celów rekomendacji firmy audytorskiej podmiotom zależnym do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządów za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawieranych przez RFG S.A. oraz ewentualnie przez spółki zależne. Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą RFG S.A. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego RFG S.A., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A., natomiast w zakresie badania sprawozdania finansowego spółek NZOZ Centrum Medyczne Amicus Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, HUTMAR S.A. z/s w Częstochowie i Jurajski Agro Fresh Park S.A. z/s w Kościelcu, wybór oferenta stanowi jedynie rekomendację dla Zgromadzenia Wspólników lub rad nadzorczych wymienionych spółek i nie rodzi po stronie oferenta roszczenia o podpisanie i realizację umowy w tym zakresie. W ramach grupy kapitałowej poza w/w spółkami pozostaje również spółka Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, jednak podmiot ten posiada zawartą obecnie umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021r.

W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony oferent

- sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415. Z późn. zm.)

- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządów Spółek (w formie listu do zarządu ) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki .

Informacja dot. systemu rachunkowości podmiotów z grupy kapitałowej przekazana zostanie również do wiadomości RFG S.A.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji
z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa
w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach lub Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty

Składana oferta winna zawierać:

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,

 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń celem ich zminimalizowania

 • oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiedni przeprowadzenie badania

 • oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach

 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

 • ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:

- dzień 15 marca 2022 roku za rok obrotowy 2021

- dzień 14 marca 2023 roku za rok obrotowy 2022

 

a sprawozdania skonsolidowanego na:

- dzień 15 kwietnia 2022 roku za rok obrotowy 2021

- dzień 14 kwietnia 2023 roku za rok obrotowy 2022

 

 • wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2020, 2019, 2018) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,

 • pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,

 • dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej – w formie poświadczonej za zgodność kserokopii

 • aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru

 

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 września 2021 roku do godz. 16.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 24 września 2021 roku w siedzibie Spółki.

Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 24 września 2021 roku.

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Umowa na sporządzenie sprawozdania jednostkowego RFG S.A. i skonsolidowanego grupy kapitałowej RFG S.A. zawarta zostanie na zasadach wskazanych we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W załączeniu:

wzór umowy

 

 

 

NZOZ Centrum Medyczne "AMICUS" Sp.z o.o. Częstochowa Aleja Pokoju 44
zatrudni lekarza gastroenterologa na stanowisko kierownika Pracowni
Endoskopii i Poradni Gastrologicznej

 

 

 Ogłoszenie
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki NZOZ Centrum Medycznego AMICUS Sp. z o.o. z/s w Częstochowie
Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zgromadzenie Wspólników
Spółki NZOZ Centrum Medycznego AMICUS Sp. z o.o. z/s w Częstochowie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU

NZOZ Centrum Medycznego AMICUS Sp. z o.o. z/s w Częstochowie

 

Stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania:

 

Prezes Zarządu.

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 9 lipca 2020 roku do godziny 15:00 w sekretariacie jedynego wspólnika - Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (RFG S.A), Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data i godzina doręczenia.

 

Data otwarcia zgłoszeń:

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 10:00.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przesłuchiwani będą w kolejności zgodnej
z porządkiem alfabetycznym, rozpoczną się w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 9:00
w siedzibie Spółki RFG S.A.. Kandydaci o terminie i godzinie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.
W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiających zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Komisja zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

 

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

1) Wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka.

2) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3) Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

4) Wiedza w zakresie rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

5) Wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.

6) Wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach
z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

 

Termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce:

 

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o spółce można uzyskać osobiście w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. u Pani Kingi Golis (nr tel. 34 363 91 83) od dnia publikacji ogłoszenia do dnia końcowego terminu składania ofert.

 

Wymagania dla kandydatów.

 

Kandydaci winni posiadać:

pełną zdolność do czynności prawnych

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.

Posiadać co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

Nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

 

Wymagania negatywne.

 

Kandydat nie może:

1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie może świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

pozostawać w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Zakres informacji i oświadczeń.

 

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1) curriculum vitae (wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej)

2) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,

3) oświadczenie o co najmniej ośmioletnim stażu pracy, w tym w tym pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym, wraz z kopią dokumentów potwierdzających te okoliczności

4) oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

8) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust 2 oraz art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1592 z pozn. Zmianami) – o ile jest wymagane ustawą.

9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia,

10)oświadczenia, że kandydat:

10.1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

10.2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

10.3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

10.4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

10.5. nie pozostaje w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.

11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z treścią Załącznika do niniejszego ogłoszenia

12) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);

13) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.

 

Forma zgłoszenia.

 

Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centrum Medyczne AMICUS sp. z o.o.”

 

Pozostałe informacje.

 

Komisja kwalifikacyjna w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020, spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawieranych przez RFG S.A. oraz NZOZ CM „AMICUS” Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą
RFG S.A. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego RFG S.A., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A., natomiast w zakresie badania sprawozdania finansowego NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, wybór oferenta stanowi jedynie rekomendację dla Zgromadzenia Wspólników wymienionej spółki i nie rodzi po stronie oferenta roszczenia o podpisanie i realizację umowy w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony oferent

- sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządów Spółek (w formie listu do zarządu ) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki .

Informacja dot. systemu rachunkowości NZOZ CM Amicus Sp. z o.o. przekazana zostanie również do wiadomości jedynego wspólnika spółki tj. RFG S.A.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy lub Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty

Składana oferta winna zawierać:

informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,

 

oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,

 

oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiedni przeprowadzenie badania

 

oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach

 

określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

 

ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

 

wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:

 

- dzień 13 marca 2020 roku za rok obrotowy 2019

- dzień 12 marca 2021 roku za rok obrotowy 2020

a sprawozdania skonsolidowanego na:

- 31 marca 2020 roku za rok obrotowy 2019

- 31 marca 2021 roku za rok obrotowy 2020

 

wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2016, 2017, 2018) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,

pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,

dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru

projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

 

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 6 września 2019 roku w siedzibie Spółki.

Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi dnia 13 września 2019 roku.

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

ZAPRASZAMY PACJENTÓW CM "AMICUS" DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH:

 

 

1. WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW SKÓRY

 

PACJENCI CM AMICUS MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ BEZ SKIEROWANIA NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ DERMATOLOGICZNĄ W CELU ZBADANIA I OCENY ZMIANY SKÓRNEJ, KTÓRA WYDAJĘ SIĘ PODEJRZANA ZE WZGLĘDU NA:

 

-ASYMETRIĘ, NIEREGULARNY KSZTAŁT, NIERÓWNE, POSTRZEPIONE BRZEGI, NIERÓWNOMIERNY ROZKŁAD BARWNIKA, ŚREDNICA POWYŻEJ 6 mm., ZACHODZENIE ZMAIN W GRUBOŚCI ZNAMIENIA ORAZ ODCZUWALNY ŚWIĄD W JEGO OBRĘBIE.

 

2. PROFILAKTYKA CHORÓB KRĄŻENIA

U KTÓRYCH DO TEJ PORY NIE ZOSTAŁY WYKRYTE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA, CUKRZYCA, NA BADANIE KRWI:

LIPDOGRAM

P. GLUKOZY

ORAZ BADANIE EKG I KON. INTERNISTYCZNĄ

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA SA GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZGONÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE. UMIERALNOŚĆ W POLSCE Z TEGO POWODU NALEŻY DO NAJWYŻŚZYCH W EUROPIE. WSPÓŁCZESNY STYL ŻYCIA SPRZYJA NIESTETY ROZWOJOWI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA. BRAK PROFILAKTYKI I LEKCEWAŻENIE CZYNNIKÓW RYZYKA PROWADZI DO ROZWOJU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, A W EFEKCIE DO NIEWYDOLNOŚCI SERCA.

 

INFORMACJA O PROGRAMCH W REJESTRACJI CM AMICUS.