Programy unijne

 

 

Projekt „Program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w Częstochowie i powiecie częstochowskim, w Centrum Medycznym Amicus” numer WND-RPSL.08.03.02-24-00F4/19 realizowany przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - CENTRUM MEDYCZNE "AMICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Termin realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.08.2023 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu 1152 osobom (w tym 576 kobietom) w wieku powyżej 50 roku życia (50-59 lat dla kobiet i 50-64 lat dla mężczyzn) z województwa śląskiego, głównie z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i Bytomia do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz do edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową, a także podniesienie kwalifikacji 8 osób (w tym 4 kobiet) personelu medycznego w Częstochowie/Bytomiu w latach 2020-2023.


W wyniku realizacji projektu:

  • liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej – 48osoby,
  • liczba osób objętych wsparciem w programie w wieku 50 lat i więcej - 1152 osoby,
  • liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie - 1152 osoby,
  • liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej, żywieniowej i psychoedukacji - 1152 osoby,
  • liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 696 osoby.

Wartość projektu: 1 944 999,94 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 653 249,94 PLN

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - CENTRUM MEDYCZNE AMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zawiadamia, że w postępowaniu pn. "Wdrożenie e-usług w placówce POZ" dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Aleksandra Kubik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe nip 9491984104
42-200 Częstochowa Obrońców Westerplatte 13 m. 37 . Kwota oferty: 158 960,28 zł brutto.
Jednocześnie informujemy, że w wyznaczonym do składania ofert terminie, Zamawiający otrzymał jedną ofertę.