Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

badanie oddechu pacjentaPoradnia jest czynna w godzinach 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku. Z naszą poradnią współpracują następujący lekarze:

 • lek. med. J. Borzemska,
 • lek. med. M. Żurek,
 • lek. med. E. Rogóż,
 • lek. med. B. Brenneke,
 • lek. med. M.Skryhaniuk,
 • lek. med. Krystyna Ściebura-Hamala,
 • lek. med. Aneta Kupczak-Stasiewicz,
 • lek. Maciej Materka,
 • lek. Dorota Kłusek (pediatra),
 • lek. Zuzanna Goldsztajn.

Informacje o godzinach przyjęć lekarzy w dostępne są w rejestracji.

 

Usługi świadczone w ramach POZ

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to elementarny zakres świadczeń zdrowotnych finansowany ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach POZ pacjenci objęci są opieką lekarską sprawowaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, współpracującego z pielęgniarką POZ i położną POZ. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma również obowiązek podjęcia współpracy z innymi świadczeniodawcami, jeśli wymagają tego potrzeby zdrowotne pacjentów, w tym z przedstawicielami organizacji i instytucji działającymi na rzecz zdrowia. Do kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności należy rozpoznanie choroby u pacjenta.

W tym celu lekarz:

 • planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
 • informuje pacjenta o możliwości postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia,
 • przeprowadza badanie pacjenta zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną,
 • przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych,
 • kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne,
 • kieruje pacjenta do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne,
 • dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców,
 • orzeka o stanie zdrowia pacjentów w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.

W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz:

 • planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • planuje i uzgadnia z pacjentem działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby,
 • zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
 • wykonuje zabiegi i procedury medyczne,
 • kieruje pacjenta do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych placówek,
 • kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych,
 • kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,
 • kieruje do leczenia uzdrowiskowego,
 • orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki,
 • integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych.

Poza wymienionymi wyżej, najczęściej podejmowanymi działaniami przez lekarzy POZ do ich obowiązków należą również działania o charakterze profilaktycznym, edukacja zdrowotna i udział w programach zdrowotnych organizowanych na różnych szczeblach administracji centralnej i samorządowej. Pacjenci pozostający pod opieką lekarza POZ mogą liczyć na zlecenie wykonania usprawniających zabiegów rehabilitacyjnych oraz wydania pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Pacjenci uprawnieni odrębnymi przepisami i w określonych sytuacjach mogą otrzymać również od lekarza POZ zlecenie na bezpłatny lub częściowo odpłatny transport sanitarny.

 

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

czynny 8-18 od poniedziałku do piątku
Numer telefonu do pielęgniarki- 509 384 153