Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniami. Znajdują się tutaj ważne informacje dotyczące funkcjonowania naszego centrum medycznego.

 

 

NZOZ Centrum Medyczne "AMICUS" Sp.z o.o. Częstochowa Aleja Pokoju 44
zatrudni lekarza gastroenterologa na stanowisko kierownika Pracowni
Endoskopii i Poradni Gastrologicznej

 

 

 Ogłoszenie
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki NZOZ Centrum Medycznego AMICUS Sp. z o.o. z/s w Częstochowie
Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zgromadzenie Wspólników
Spółki NZOZ Centrum Medycznego AMICUS Sp. z o.o. z/s w Częstochowie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU

NZOZ Centrum Medycznego AMICUS Sp. z o.o. z/s w Częstochowie

 

Stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania:

 

Prezes Zarządu.

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 9 lipca 2020 roku do godziny 15:00 w sekretariacie jedynego wspólnika - Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (RFG S.A), Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data i godzina doręczenia.

 

Data otwarcia zgłoszeń:

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 10:00.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przesłuchiwani będą w kolejności zgodnej
z porządkiem alfabetycznym, rozpoczną się w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 9:00
w siedzibie Spółki RFG S.A.. Kandydaci o terminie i godzinie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.
W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiających zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Komisja zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

 

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

1) Wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka.

2) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3) Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

4) Wiedza w zakresie rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

5) Wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.

6) Wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach
z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

 

Termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce:

 

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o spółce można uzyskać osobiście w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. u Pani Kingi Golis (nr tel. 34 363 91 83) od dnia publikacji ogłoszenia do dnia końcowego terminu składania ofert.

 

Wymagania dla kandydatów.

 

Kandydaci winni posiadać:

pełną zdolność do czynności prawnych

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.

Posiadać co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

Nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

 

Wymagania negatywne.

 

Kandydat nie może:

1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie może świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

pozostawać w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Zakres informacji i oświadczeń.

 

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1) curriculum vitae (wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej)

2) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,

3) oświadczenie o co najmniej ośmioletnim stażu pracy, w tym w tym pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym, wraz z kopią dokumentów potwierdzających te okoliczności

4) oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

8) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust 2 oraz art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1592 z pozn. Zmianami) – o ile jest wymagane ustawą.

9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia,

10)oświadczenia, że kandydat:

10.1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

10.2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

10.3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

10.4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

10.5. nie pozostaje w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.

11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z treścią Załącznika do niniejszego ogłoszenia

12) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);

13) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.

 

Forma zgłoszenia.

 

Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centrum Medyczne AMICUS sp. z o.o.”

 

Pozostałe informacje.

 

Komisja kwalifikacyjna w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020, spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawieranych przez RFG S.A. oraz NZOZ CM „AMICUS” Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą
RFG S.A. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego RFG S.A., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A., natomiast w zakresie badania sprawozdania finansowego NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, wybór oferenta stanowi jedynie rekomendację dla Zgromadzenia Wspólników wymienionej spółki i nie rodzi po stronie oferenta roszczenia o podpisanie i realizację umowy w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony oferent

- sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządów Spółek (w formie listu do zarządu ) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki .

Informacja dot. systemu rachunkowości NZOZ CM Amicus Sp. z o.o. przekazana zostanie również do wiadomości jedynego wspólnika spółki tj. RFG S.A.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy lub Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty

Składana oferta winna zawierać:

informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,

 

oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,

 

oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiedni przeprowadzenie badania

 

oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach

 

określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

 

ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

 

wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:

 

- dzień 13 marca 2020 roku za rok obrotowy 2019

- dzień 12 marca 2021 roku za rok obrotowy 2020

a sprawozdania skonsolidowanego na:

- 31 marca 2020 roku za rok obrotowy 2019

- 31 marca 2021 roku za rok obrotowy 2020

 

wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2016, 2017, 2018) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,

pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,

dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru

projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

 

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 6 września 2019 roku w siedzibie Spółki.

Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi dnia 13 września 2019 roku.

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

ZAPRASZAMY PACJENTÓW CM "AMICUS" DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH:

 

 

1. WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW SKÓRY

 

PACJENCI CM AMICUS MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ BEZ SKIEROWANIA NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ DERMATOLOGICZNĄ W CELU ZBADANIA I OCENY ZMIANY SKÓRNEJ, KTÓRA WYDAJĘ SIĘ PODEJRZANA ZE WZGLĘDU NA:

 

-ASYMETRIĘ, NIEREGULARNY KSZTAŁT, NIERÓWNE, POSTRZEPIONE BRZEGI, NIERÓWNOMIERNY ROZKŁAD BARWNIKA, ŚREDNICA POWYŻEJ 6 mm., ZACHODZENIE ZMAIN W GRUBOŚCI ZNAMIENIA ORAZ ODCZUWALNY ŚWIĄD W JEGO OBRĘBIE.

 

2. PROFILAKTYKA CHORÓB KRĄŻENIA

U KTÓRYCH DO TEJ PORY NIE ZOSTAŁY WYKRYTE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA, CUKRZYCA, NA BADANIE KRWI:

LIPDOGRAM

P. GLUKOZY

ORAZ BADANIE EKG I KON. INTERNISTYCZNĄ

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA SA GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZGONÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE. UMIERALNOŚĆ W POLSCE Z TEGO POWODU NALEŻY DO NAJWYŻŚZYCH W EUROPIE. WSPÓŁCZESNY STYL ŻYCIA SPRZYJA NIESTETY ROZWOJOWI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA. BRAK PROFILAKTYKI I LEKCEWAŻENIE CZYNNIKÓW RYZYKA PROWADZI DO ROZWOJU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, A W EFEKCIE DO NIEWYDOLNOŚCI SERCA.

 

INFORMACJA O PROGRAMCH W REJESTRACJI CM AMICUS.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.