OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

 

działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki

 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018, spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

 

Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawieranych przez RFG S.A. oraz NZOZ CM „AMICUS” Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą RFG S.A. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego RFG S.A., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A., natomiast w zakresie badania sprawozdania finansowego NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, wybór oferenta stanowi jedynie rekomendację dla Zgromadzenia Wspólników wymienionej spółki i nie rodzi po stronie oferenta roszczenia o podpisanie i realizację umowy w tym zakresie.

 

W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony oferent

 

 •  sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
 • przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządów Spółek (w formie listu intencyjnego) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki . Informacja dot. systemu rachunkowości NZOZ CM Amicus Sp. z o.o. przekazana zostanie również do wiadomości jedynego wspólnika spółki tj. RFG S.A.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

 •  gotowości do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy lub Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty

 

Składana oferta winna zawierać:

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,

 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,

 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

 • ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:

- dzień 9 marca 2018 roku za rok obrotowy 2017

- dzień 8 marca 2019 roku za rok obrotowy 2018

 

a sprawozdania skonsolidowanego na:

- 31 marca 2018 roku za rok obrotowy 2017

- 29 marca 2019 roku za rok obrotowy 2018

 

 • wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2014, 2015, 2016) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,

 • pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,

 • dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta,

 • aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru

 • projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11 września 2017 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 30 września 2017 roku w siedzibie Spółki.

 

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY PACJENTÓW CM  "AMICUS" DO SKORZYSTANIA Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH:

 

 

1. WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW SKÓRY

 

PACJENCI CM AMICUS MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ BEZ SKIEROWANIA NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ DERMATOLOGICZNĄ W CELU ZBADANIA I OCENY ZMIANY SKÓRNEJ, KTÓRA WYDAJĘ SIĘ PODEJRZANA ZE WZGLĘDU NA:

 

-ASYMETRIĘ, NIEREGULARNY KSZTAŁT, NIERÓWNE, POSTRZEPIONE BRZEGI, NIERÓWNOMIERNY ROZKŁAD BARWNIKA, ŚREDNICA POWYŻEJ 6 mm., ZACHODZENIE ZMAIN W GRUBOŚCI ZNAMIENIA ORAZ ODCZUWALNY ŚWIĄD W JEGO OBRĘBIE.

 

2. PROFILAKTYKA CHORÓB KRĄŻENIA

DO KOŃCA ROKU 2015 ZAPRASZAMY PACJENTÓW CM AMICUS Z ROCZNIKA:

                            1961. 1966. 1971. 1976, 1981

U KTÓRYCH DO TEJ PORY NIE ZOSTAŁY WYKRYTE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA, CUKRZYCA, NA BADANIE KRWI:

 • LIPDOGRAM

 • P. GLUKOZY

  ORAZ BADANIE EKG I KON. INTERNISTYCZNĄ

  OD STYCZNIA 2016 ZAPRASZAMY PACJENTÓW Z ROCZNIKA:

 •                                    1961, 1966, 1971, 1976, 1981

 • CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA SA GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZGONÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE. UMIERALNOŚĆ W POLSCE Z TEGO POWODU NALEŻY DO NAJWYŻŚZYCH W EUROPIE. WSPÓŁCZESNY STYL ŻYCIA SPRZYJA NIESTETY ROZWOJOWI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA. BRAK PROFILAKTYKI I LEKCEWAŻENIE CZYNNIKÓW RYZYKA PROWADZI DO ROZWOJU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, A W EFEKCIE DO NIEWYDOLNOŚCI SERCA.

 

INFORMACJA O PROGRAMCH W REJESTRACJI CM AMICUS.