OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA
Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie,
Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,
działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki
zaprasza


uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie za rok obrotowy 2017, spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Amicus" Sp.  z o.o. z siedzibą
w Częstochowie za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2017.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2017 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Amicus" Sp.  z o.o. z siedzibą
w Częstochowie za rok obrotowy 2017
W wyniku przeprowadzonego badania biegły rewident:
- sporządzi i przekaże pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządów Spółek (w formie listu intencyjnego) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
Od biegłego rewidenta oczekujemy:
- gotowości do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby.
Składana oferta winna zawierać:
"    informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, liczbę osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,
"    oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,
"    ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych wraz z raportami z badania tych sprawozdań,
"    wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na dzień
9 marca 2018 roku, a sprawozdania skonsolidowanego na 31 marca 2018 roku.
"    wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2014, 2015, 2016) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,
"    pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,
"    dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta,
"    projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Amicus" Sp.  z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją "Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie."
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.
Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 30 września 2017 roku w siedzibie Spółki.
Informacje dodatkowe:
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

ZAPRASZAMY PACJENTÓW CM  "AMICUS" DO SKORZYSTANIA Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH:

 

 

1. WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW SKÓRY

 

PACJENCI CM AMICUS MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ BEZ SKIEROWANIA NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ DERMATOLOGICZNĄ W CELU ZBADANIA I OCENY ZMIANY SKÓRNEJ, KTÓRA WYDAJĘ SIĘ PODEJRZANA ZE WZGLĘDU NA:

 

-ASYMETRIĘ, NIEREGULARNY KSZTAŁT, NIERÓWNE, POSTRZEPIONE BRZEGI, NIERÓWNOMIERNY ROZKŁAD BARWNIKA, ŚREDNICA POWYŻEJ 6 mm., ZACHODZENIE ZMAIN W GRUBOŚCI ZNAMIENIA ORAZ ODCZUWALNY ŚWIĄD W JEGO OBRĘBIE.

 

2. PROFILAKTYKA CHORÓB KRĄŻENIA

DO KOŃCA ROKU 2015 ZAPRASZAMY PACJENTÓW CM AMICUS Z ROCZNIKA:

                            1961. 1966. 1971. 1976, 1981

U KTÓRYCH DO TEJ PORY NIE ZOSTAŁY WYKRYTE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA, CUKRZYCA, NA BADANIE KRWI:

  • LIPDOGRAM

  • P. GLUKOZY

    ORAZ BADANIE EKG I KON. INTERNISTYCZNĄ

    OD STYCZNIA 2016 ZAPRASZAMY PACJENTÓW Z ROCZNIKA:

  •                                    1961, 1966, 1971, 1976, 1981

  • CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA SA GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZGONÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE. UMIERALNOŚĆ W POLSCE Z TEGO POWODU NALEŻY DO NAJWYŻŚZYCH W EUROPIE. WSPÓŁCZESNY STYL ŻYCIA SPRZYJA NIESTETY ROZWOJOWI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA. BRAK PROFILAKTYKI I LEKCEWAŻENIE CZYNNIKÓW RYZYKA PROWADZI DO ROZWOJU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, A W EFEKCIE DO NIEWYDOLNOŚCI SERCA.

 

INFORMACJA O PROGRAMCH W REJESTRACJI CM AMICUS.