Obowiązek Informacyjny RODO

 

Obowiązek Informacyjny RODO

Karta Praw pacjenta

Informacja za życiem

 

Centrum Medyczne "AMICUS" Udostępnia dokumentację medyczną w formie:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielenia świadczeń zdrowotnych
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu,kopii lub wydruku
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych
 • na informatycznym nośniku danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 •                                                                                 INFORMACJA                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 •                             dot. wprowadzenia do stosowania monitoringu wizyjnego rejestrującego obraz
 • Działając na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., Nr 112 poz. 654 ze zm.) informuje się, iż na mocy art. 23a ust. 1 pkt 1) ww. Ustawy, od dnia 10.06.2019r stosuje się w Jednostce monitoring wizyjny z rejestracją obrazu, jako sposób obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów oraz Pracowników.

   

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje”

   

 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest:

Centrum Medyczne „AMICUS” Sp. z o.o. Al. Pokoju 44, 42-200 Częstochowa

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Centrum Medyczne „AMICUS” Sp. z o.o. Al. Pokoju 44, 42-200 Częstochowa

b) za pomocą adresu e-mail: sekretariat@cm-amicus.pl

c) telefonicznie: 34 3256133

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Dominik Spałek / tel. 694 494 240 / e-mail iod@informatyka-serwis.pl

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentów, Pracowników Jednostki poprzez stosowanie obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych Jednostki za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

 1. Podstawą prawną przetwarzania:

Pani/Pana danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

 2. art. 23a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Dane w postaci Pani/Pana wizerunku gromadzone są automatycznie poprzez system monitoringu rejestrujący wyłącznie obraz w obszarach nim objętych.

 2. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym ADO powierzył dane w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.

 3. Okres przetwarzania:

Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego, zawierające dane osobowe, Jednostka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres ……………, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu

Żądania realizowane będą w zakresie w jakim nie naruszają praw i wolności innych osób.

 1. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO..

 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.